Volební program KSČM pro volby do Zastupitelstva

novinky

Květnové oslavy
09.04.2020Více
Koronavir
02.03.2020Více
Spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny pokračuje.
06.02.2020Více
POmoc Číně
06.02.2020Více
Okresní konference
06.02.2020Více
75.výrtočí osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim
06.02.2020Více
"Aby léky pomáhaly
26.10.2019Více
Branný den v Brtnici 18.5.2019
28.05.2019Více
Katedrála vs. příroda
25.04.2019Více
Úprava historie ?
04.04.2019Více
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Volební program KSČM pro volby

do Zastupitelstva kraje Vysočina v r. 2012

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva na Vysočině před čtyřmi léty znamenaly změnu v postavení naší strany. Do roku 2008 byli jsme důslednou opozicí a zastávali jsme vůči pravicovým představám vládnoucích koalic vždy nepříjemnou překážku uskutečňování jejich záměrů. Týkalo se to např. pokusu transformovat v našem kraji nemocnice do podoby akciových společností, kdy jsme byť jako menšina, i přes náš návrh adresovaný ministerstvu vnitra docílili nakonec zrušení pravicově formulovaného usnesení. Kraj toto dobrodružné počínání ODS a jejích souputníků zbytečně stálo přes 7 milionů korun, ale nemocnice zůstaly v péči kraje a tak je i nadále zajištěna dostupnost a kvalita zdravotní péče. Po volebním úspěchu ČSSD nás v roce 2008 vítězná strana oslovila s nabídkou podpory společných programových priorit. Uzavřeli jsme k tomu veřejně dohodu a její plnění pak po celé volební období kontrolovali, takže můžeme nyní shrnout, že díky tomu dosáhli jsme i splnění vlastních cílů, s nimiž jsme do voleb vstupovali. Zejména však tato strategie zvolená Krajskou radou KSČM znemožnila uplatnění protilidových názorů s stanovisek pravice do krajské politiky minulého volebního období. Stále platí, že lidé mají svoje přirozené potřeby a tužby. Projevují je ve svých postojích, mimo jiné i při volbách. KSČM zde pak nikdy nestála ve volených orgánech sama za sebe, ale vždy se snažila důsledně reprezentovat potřeby nejen svých voličů, ale většiny lidí a nyní stojí opět před voliči proto, aby jejich potřeby prosazovala do praktické politiky v našem kraji. Budeme proto sledovat zejména následující programové cíle :

1.    „Zdraví není na kšeft“  

 - V žádném případě nepodpoříme privatizaci nemocnic. Budeme usilovat o zachování všech nemocnic na neziskovém principu. Jen za tohoto předpokladu souhlasíme s vkladem finančních prostředků na opravy a technické vybavení krajských nemocnic.

-    Zasadíme se o udržení současné sítě nemocnic bez necitlivé redukce počtu lůžek a o zkvalitnění dostupnosti vysoce specializovaných pracovišť pro všechny občany kraje. Podpoříme zvýšení kapacit oddělení dlouhodobě nemocných při nemocnicích našeho kraje.

-    Naše stanovisko k asociálnosti jakýchkoli zdravotních poplatků, nadstandardů se nemění. Považujeme je nadále za nemorální a protiústavní.

2.    „Stáří zasluhuje úctu a potřebnou pomoc“    

- Navrhujeme rozšiřování kapacit zařízení sociální péče různých stupňů pro staré a zdravotně postižené spoluobčany, a to nejen v centrech bývalých okresů, ale i v menších střediscích, rovnoměrně rozmístěných po celém kraji.

- Podpoříme vytváření vhodných podmínek pro vznik pracovních míst pro občany se sníženou pracovní schopností.

-  Nesouhlasíme s necitlivým rušením zařízení sloužících sociálně právní ochraně dětí.

3.    „Bez vzdělání není perspektivy“

-  Působením na obce podpoříme rozšíření kapacit předškolních zařízení např. úpravou uvolněných prostor v základních školách. Budeme podporovat odloučená pracoviště VŠ v přirozených centrech kraje. Podpoříme materiálně technické podmínky u VŠ polytechnické Jihlava v souvislosti s rozšířením náročnějších oborů.

-    Podpoříme učňovské školství, aby umožňovalo řádnou, kvalitní a dostupnou odbornou přípravu pro povolání, především z oblasti výroby a služeb, v souladu z potřebami kraje. -    Podpoříme stabilizaci sítě středních škol, aby na území kraje byly umístěny všechny potřebné obory. Stanovisko ke slučování středních škol budeme vázat k názorům městských zastupitelstev.

-    Budeme prosazovat zkvalitnění způsobu řízení základních i středních škol a snažit se vytvářet podmínky pro zlepšení postavení učitelů ve společnosti včetně odpovídajícího morální i finančního ohodnocení jejich práce.

-    Zaměříme se na vytváření podmínek pro aktivní využití volného času dětí a mládeže. Tím chceme zastavit dosavadní nárůst negativních jevů v životě mladé generace a jejich snižování.

4.    „Podporu veřejné dopravě na kvalitních komunikacích„

 - Podpoříme zajištění optimální dopravní obslužnosti co největšího počtu obcí celého regionu v souladu s potřebou zaměstnanosti, školní docházky i zdravotní péče občanů.

-    Budeme pokračovat ve zlepšování technického stavu silniční sítě a současně na trvalou péči odpovídající potřebné kvalitě komunikací. Budeme prosazovat zkvalitnění silničního propojení všech regionů kraje na dálniční síť ČR.

-    Podpoříme udržení regionálních železničních tratí, a to i převodem jejich provozování mimo České dráhy.

-    Naše snaha bude také zaměřena na koordinaci železniční a automobilové dopravy a na spravedlivé přidělování dotací přepravcům.

5.     „Za poctivou a vlídnou správu pro lidi“

- Podporujeme rozvoj přímé demokracie v kraji, stojíme za právy občanů v referendu vyjadřovat svoji vůli po řešení jejich vážných problémů.

- Budeme prosazovat, aby volené orgány kraje naplňovaly a rozvíjely svoje funkce zejména vyšším zapojováním veřejnosti do své práce.

- Zřízení a činnost Legislativního výboru Kraje Vysočina v uplynulém volebním období hodnotíme za přínosné a zasadíme se o pokračování jeho práce.

-    Prosazujeme důsledné dodržování principu poměrného zastoupení v orgánech kraje – jsme krajem všech občanů, nejen těch, co nás volili.

-    V oblasti výkonu státní správy a samosprávy se budeme snažit o pomoc městům a obcím s rozšířenou působností v této oblasti, zejména o jejich personální posílení na úkor finančních prostředků kraje Vysočina a snížení počtu úředníků kraje. Toto posílení by mělo být ve prospěch zkvalitnění výkonu správy, odstranění byrokracie a ve prospěch občanů našich měst a obcí.

6.  „Vkus namísto komerce“

-  Hlásíme se ke kulturnímu odkazu předchozích generací závazkem pečovat o kulturní dědictví.

-    Odmítáme jednostrannou závislost kultury na komerčních efektech a budeme podporovat vytvoření dotačních programů k podpoře národních kulturních tradic, prvků lidového umění, kulturních zájmových organizací a občanských sdružení i ostatních současných kulturních aktivit.

-    Podporujeme nejen udržení současné sítě kulturních zařízení, ale i výstavbu vhodných kulturních zařízení a vytváření prostoru pro profesionální i amatérskou kulturní činnost.

7. „Základem pro každou práci i odpočinek je klid a bezpečí“

-Podpoříme všechny kroky, které budou směřovat ke zlepšení úrovně bezpečnosti všech občanů, ochrany jejich majetku i veřejného pořádku.

- Chceme se podílet na hledání cesty ke zlepšení podmínek práce bezpečnostních složek v rámci kraje, jejich vzájemné spolupráce, s důrazem na účinný postih pachatelů i na vytváření systému prevence proti kriminalitě.

-    Budeme podporovat komplexní činnost Integrovaného záchranného systému, a to nejen jeho profesionálních institucí, ale i jeho složek pracujících na principu dobrovolnosti. Je nutné realizovat opatření zabraňující ekologickým haváriím a minimalizující škody a následky těchto havárií i živelných pohrom.

- I když to není úkolem kraje, ale státu – podpoříme důvodné návrhy na hmotné zabezpečení činnosti složek Integrovaného záchranného systému.

8. „Krajina bude zdravá a krásná jen z odpovědných řešení“

 - Budeme v rámci možností podporovat komplexní řešení agrární politiky v podmínkách našeho kraje s prioritou krajinotvorné funkce zemědělství, včetně doplňkových forem jako je agroturistika.

- Podporovat třídění odpadů a nadále motivovat nejen původce, ale i zpracovatele. Tady je rezerva a teprve až když bude vyčerpána, je racionální řešit nevratnou likvidaci suroviny, která je v odpadech obsažena.

-    Budeme podporovat takové alternativní zdroje energie, které neznehodnocují krajinu Vysočiny. Prosazujeme rozvoj jaderné energetiky, nesouhlasíme s vybudováním trvalého úložiště jaderného odpadu na území kraje bez kladného vyjádření obcí, které by tím byly bezprostředně zasaženy.

-    Naše úsilí budeme směřovat k ochraně největšího pokladu kraje – životního prostředí naší Vysočiny. Veškerá opatření směřují k ekonomickému růstu, k řešení dopravní a energetické situace regionu, požadujeme provádět s ohledem na ochranu životního prostředí.

-    Mimořádnou podporu dáme komplexnímu řešení zásobování pitnou vodou. Je nutné posoudit současný stav a zpracovat studie využití kapacity pramenišť v jednotlivých částech kraje, s výhledem na výstavbu nebo případnou rekonstrukci zdrojů pitné vody i čistících stanic. Budeme prosazovat vytvoření dotační politiky kraje při řešení odpadních vod, včetně budování čističek odpadních vod v obcích.

-    Podpoříme opatření směřující ke zkvalitnění sběru, třídění odpadu a jeho ekologické likvidaci.

-    Naše podpora bude směřovat k zachování chráněných přírodních oblastí a rezervací i k jejich případnému rozšíření.

9.    „Bez prozíravosti v ekonomice neporosteme“

-  Usilujeme o rovnoměrný rozvoj celého kraje.

-    Zaměříme se na prosazování odpovědného hospodaření s finančními prostředky a majetkem kraje Vysočina. -    Budeme usilovat dostupnými formami, včetně využití iniciativy v obou komorách Parlamentu ČR, o adekvátní příjmy kraje ze státního rozpočtu, s přihlédnutím ke zvláštním podmínkám kraje Vysočina. -    Podpoříme protikorupční opatření, protože míníme, že i když není v kraji korupce masově odhalována, neznamená to, že neexistuje.

- Budeme usilovat o zkvalitnění ekonomického prostředí kraje oživením ekonomického růstu, prosazovat podporu drobnému a střednímu podnikání (investice, výhodné úvěry, zakázky, poskytování nevyužitých prostor po zrušených výrobách, omezení byrokratických procedur, dotace nových pracovních míst atd.).

-    Budeme podporovat přístup zahraničních finančních zdrojů ke stimulaci oživení hospodářství v kraji, využití možností zapojení do programu EU, grantů zahraničních rozvojových fondů aj. -    Budeme požadovat těsnou spolupráci místní a krajské samosprávy, státní správy a podnikatelských subjektů, s cílem obnovit výrobu v současnosti nevyužitých objektů nebo výstavbu nových výrobních či zpracovatelských kapacit v oblastech ohrožených vysokým procentem nezaměstnanosti. -    Jako jednu z možností oživení ekonomiky budeme podporovat vhodné investice do rozvoje cestovního ruchu a turistiky, zejména do forem typických pro Českomoravskou vrchovinu.

29.01.2013 vytvořil Administrátor

Spřátelené weby

SEO
minifoto