Dohoda o vzájemné podpoře

názory a stanoviska

Odpovědi poslankyně JUDr. Marie Rusové - Týdenník
26.06.2012Více
K výsledkům státních maturit .
21.06.2012Více
Pozvání k volbám -Třebíč
20.06.2012Více
Šance pro Katku
01.06.2012Více
Příkladný chlapák?
31.05.2012Více
Máme lidi ve vedení obcí a měst
31.05.2012Více
Důchodoví chňapalové
31.05.2012Více
Rozlámaná spravedlnost
31.05.2012Více
Nová zákonodárná iniciativa krajského zastupitelstva
03.05.2012Více
O církevních restitucích by měli rozhodovat občané
03.05.2012Více
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Česká strana sociálně demokratická a Komunistická strana Čech a Moravy

v Kraji Vysočina plně respektují projev vůle veřejnosti ve volbách ve dnech 12. a 13. října 2012 a po projednání ve vlastních krajských orgánech se dne 26. října 2012 shodly na textu následující

 

 

DOHODY

o vzájemné podpoře programových priorit, vytvoření rady a orgánů kraje

 

 

Česká strana sociálně demokratická a Komunistická strana Čech a Moravy

v Kraji Vysočina konstatují většinovou shodu vlastních programových cílů obou politických stran tak, jak jsou vyjádřeny v jejich volebních programech.

 

Česká strana sociálně demokratická v Kraji Vysočina se v důsledku zkušeností z předchozího volebního období a na základě výsledků práce rady kraje a zastupitelstva kraje v uplynulém volebním období rozhodla pro vyjednání podpory menšinové Rady Kraje Vysočina složené výhradně ze zástupců České strany sociálně demokratické. Sociální demokracie považuje tento krok za seriózní vůči svým voličům, ale i vůči ostatním politickým stranám zastoupeným v Zastupitelstvu Kraje Vysočina. S vědomím plné odpovědnosti za rozvoj kraje chce umožnit všem politickým stranám podílet se na jeho všestranném rozvoji.

 

Komunistická strana Čech a Moravy v Kraji Vysočina vyjadřuje podporu výše uvedenému vyjádření i menšinovému složení Rady Kraje Vysočina výhradně z členů České strany sociálně demokratické. Hodlá tak zabránit tomu, aby Česká strana sociálně demokratická nebyla nucena tlakem pravice k zásadnímu odklonu od svých programových zásad, které byly předmětem volebního klání a s kterými Česká strana sociálně demokratická v Kraji Vysočina zvítězila.

 

Česká strana sociálně demokratická a Komunistická strana Čech a Moravy v Kraji Vysočina vzájemně projevily během jednání konstruktivní snahu o řešení povolební situace v kraji. Obě politické strany, bez ohledu na svoje ne vždy identické postoje a pohledy na řešení zásadních celospolečenských problémů  jsou si plně vědomy své odpovědnosti za kvalitu života a rozvoj v Kraji Vysočina.

 

Na základě těchto výše uvedených skutečností

 

 

obě politické strany veřejně deklarují  společnou vůli

na prosazování programových cílů vedoucích k rozvoji kraje.

 

Programové shody:

 

- podpora vyrovnaného rozpočtu a rozpočtových výhledů kraje;

- pokračování v transparentním zadávání veřejných zakázek, snižování počtu výběrových řízení řešených externími firmami, efektivnější a ekonomičtější využití odborných zaměstnanců krajského úřadu;

- zachování sítě nemocnic v kraji a rozsahu zdravotní péče;

- ekonomicky udržitelná sít středních škol a podpora učňovských oborů;

- zkvalitňování péče o seniory a rozšíření nabídky sociálních služeb v kraji;

- udržení zaměstnanosti v regionu, podpora tvorby nových pracovních míst v regionálních firmách, podpora podnikání a zemědělství

- zajištění efektivní dopravní obslužnosti občanů všech částí kraje ve spolupráci se samosprávami měst a obcí, rozpracování koncepce komplexního dopravního systému

- pokračování v rekonstrukcích, opravách a údržbě silniční sítě v kraji s prioritou páteřní sítě a napojení na D1;

- podpora činnosti složek Integrovaného záchranného systému v kraji;

- podpora profesionální a amatérské kultury;

- podpora sportovních a volnočasových aktivit;

- podpora čerpání prostředků z fondů EU;

- podpora projektů Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)

 

a dále strany této dohody ujednávají podporu

 

v personálních záležitostech:

- volba hejtmana, náměstků hejtmana, členů rady kraje a předsedů výborů a komisí;

- volba členů Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod

- ustavení výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje a poměrné zastoupení jejich členů včetně předsedů;

 

Touto dohodou není dotčena možnost jejího doplňování, změn a formulačních úprav podle vývoje ve státu a podle situace, v níž se Kraj Vysočina bude aktuálně nalézat. Dohodu lze měnit pouze na základě souhlasu a shody obou politických stran.

 

V Jihlavě, 26. října 2012

 

 

Zdeněk Chlád v.r.                                                    Pavel Kalabus  v.r.

předseda ČSSD Kraje Vysočina                         předseda KSČM Kraje Vysočina

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek v.r.                                       Jan Slámečka v.r.

Lídr kandidátky ČSSD Kraje Vysočina               lídr kandidátky KSČM Kraje Vysočina

19.02.2013 vytvořil

Spřátelené weby

SEO
minifoto